Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2022 – Onderzoeksbeschrijving

De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) is een grootschalige jaarlijkse enquête die de veranderingen in het werk en de werkomstandigheden van werknemers in Nederland volgt en de gevolgen ervan voor hun gezondheid en duurzame inzetbaarheid.

In 2022 voerden het CBS en TNO samen de achttiende NEA uit, in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In dat jaar zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in de gegevensverzameling.

De onderzoeksbeschrijving over het verslagjaar 2022 geeft een globale beschrijving van de uitvoering van het onderzoek en de onderwerpen die in kaart gebracht worden. In het bijzonder worden de wijzigingen toegelicht en de kwaliteit van de gegevens in relatie hiermee  beschreven.

De NEA-resultaten zijn in de eerste plaats in tabelvorm, samen met een tekstuele beschrijving terug te vinden in de publicatie ‘NEA 2022 Resultaten in Vogelvlucht’. Daarnaast zijn de uitkomsten te raadplegen via de benchmarktool van TNO en via StatLine van CBS.

Downloads

De onderzoeksbeschrijving van de NEA 2022 is als online publicatie te vinden op de website van het CBS:

Gerelateerde pagina’s