Onze onderzoeken

Onze data, cijfers, statistieken en rapporten over werkend Nederland zijn afkomstig uit onze verschillende vragenlijstonderzoeken. TNO werkt bij het verzamelen van een deel van deze data samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Onze onderzoeken brengen ieder vanuit een ander gezichtspunt de arbeidssituatie in Nederland in kaart. Hieronder kunt u doorklikken voor meer informatie.

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden

Informatie over werken in Nederland, bekeken door de ogen van werknemers, verzamelen we in de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). De NEA is een grootschalige jaarlijkse enquête die de veranderingen in het werk en de werkomstandigheden van werknemers in Nederland volgt en de gevolgen ervan voor hun gezondheid en duurzame inzetbaarheid.

Ieder jaar doen er meer dan 50.000 werknemers mee aan dit onderzoek. Hiermee is de NEA de vinger aan de pols van werkend Nederland.

TNO en het CBS voeren de NEA uit in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het doel van de NEA is om tegemoet te komen aan de informatiebehoefte van de overheid, werkgevers, vakbonden, brancheorganisaties en nog veel meer. De NEA is daarmee een bron voor beleidsmatige en wetenschappelijke kennisontwikkeling op het terrein van arbeid.

Lees meer over de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden in de methodologierapporten van de NEA.

Werkgevers Enquête Arbeid

De Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) is een tweejaarlijkse enquête onder werkgevers naar de werving, inzet, organisatie en resultaten van arbeid door en van bedrijven en instellingen in Nederland. Het hoofddoel van de WEA is het monitoren van trends en ontwikkelingen in het arbeidsbeleid en de relatie met en het effect van dat beleid op bedrijfsresultaten, arbeidsproductiviteit, innovatie en gezondheid/ziekte.

Iedere twee jaar vergaart de WEA periodieke informatie over het arbeidsbeleid onder een grote en representatieve steekproef van vestigingen van bedrijven en instellingen in Nederland.

De WEA is een bron voor beleidsmatige en wetenschappelijke kennisontwikkeling op het terrein van arbeidsbeleid van organisaties. Hierdoor voorziet de WEA overheden, sociale partners en andere stakeholders van beslis-/beleidsrelevante informatie over arbeidsbeleid van bedrijven en instellingen en hun effecten.

Lees meer over de Werkgevers Enquête Arbeid in de methodologie rapporten van de WEA.

Zelfstandigen Enquête Arbeid

‘Eigen baas zijn’. Veel Nederlanders zetten die stap. Zelfstandig ondernemers vormen een belangrijk en toenemend deel van de Nederlandse beroepsbevolking. De Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) is de Nederlandse enquête onder zelfstandig ondernemers over hun arbeidsomstandigheden en duurzame inzetbaarheid. TNO en CBS voeren de ZEA uit in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Na de pilot in 2012 wordt de ZEA sinds 2015 tweejaarlijks uitgevoerd. Ruim 6.500 zelfstandig ondernemers, met en zonder personeel, vullen de vragenlijst in.

Lees meer over de Zelfstandigen Enquête Arbeid in de methodologische rapporten van de ZEA.

NEA-COVID-19

Sinds de coronapandemie is het werkende leven van Nederland veranderd. TNO heeft een groep werknemers in Nederland gedurende en na de pandemie gevolgd. Dit onderzoek van TNO geeft inzicht in de gevolgen van de COVID-19 pandemie op werkomstandigheden, gezondheid en toekomstperspectief op korte en langere termijn.

Het veldwerk voor de eerste meting van het NEA-COVID-19 onderzoek is uitgevoerd tussen eind juni en eind juli 2020, 3 maanden na de start van de maatregelen en voor de opleving van COVID-19 in augustus 2020. Het veldwerk van de tweede meting is uitgevoerd in november 2020 tijdens de tweede golf, op een moment dat de besmettingen verder opliepen en een gedeeltelijke lockdown was ingevoerd. In maart 2021 is het veldwerk van de derde meting uitgevoerd, tijdens de derde golf en waarbij maatregelen verder waren aanscherpt. Van halverwege november tot halverwege december is het veldwerk van de vierde meting uitgevoerd, ten tijde van toenemende besmettingen, ziekenhuisopnamen en bij aangescherpte maatregelen, maar nog voor de lockdown.

De laatste meting vond plaats van begin juni 2023 tot en met begin juli 2023, toen de coronapandemie in een endemische fase was beland. Van 6.323 deelnemers is informatie zowel uit 2019 als van de vijfde meting medio 2023 beschikbaar.

Lees meer over de NEA-COVID-19 in de leeswijzer uit 2023.

Cohort Onderzoek Duurzame Inzetbaarheid

De longitudinale studie Cohort Onderzoek Duurzame Inzetbaarheid (CODI) levert nieuwe kennis op over factoren die van invloed zijn op de mate waarin mensen aan het werk kunnen en willen blijven. Dit onderzoek geeft daarmee inzicht in factoren die samenhangen met duurzame inzetbaarheid.

Sinds 2016 benaderen we een vast panel van werknemers, zelfstandigen en niet-werkenden in de leeftijdscategorie van 15 t/m 75 jaar. Door middel van weging is het mogelijk om representatieve cijfers voor de Nederlandse bevolking te geven.

Lees meer over het Cohort Onderzoek Duurzame Inzetbaarheid in de methodologie rapporten van CODI.

STREAM

Om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen, is het van belang dat meer ouderen langer doorwerken. In STREAM, het onderzoek rondom transities in werkgelegenheid, vaardigheid en motivatie, onderzoekt TNO onder welke omstandigheden 45-plussers met behoud van een goede productiviteit en een goede gezondheid (langer) in betaald werk kunnen blijven participeren.

STREAM is een longitudinaal onderzoek onder personen van 45 jaar en ouder. Dat wil zeggen dat we dezelfde groep mensen gedurende een groot aantal jaren volgen. Dat maakt het mogelijk om lange termijneffecten te onderzoeken van bijvoorbeeld werkfactoren of veranderingen daarin, om blootstellingsduur mee te nemen, of om verschillende individuele trajecten te onderzoeken.

In 2010 zijn we met ongeveer 15.000 deelnemers gestart. Deze groep is in 2015 aangevuld met 6.750 nieuwe deelnemers. TNO werkt binnen STREAM samen met diverse (inter)nationale universiteiten en kennisinstituten. Inmiddels zijn er al vele rapporten en artikelen verschenen die verslag doen van onderzoek met de STREAM data.

Lees meer over STREAM in de methodologie rapporten.