Platformarbeid in kaart brengen

Dit rapport biedt een beschrijving van het verkennende onderzoek dat in 2019 en 2020 door TNO is uitgevoerd naar de ontwikkeling van een meetinstrument om de kwaliteit van arbeid van platformwerkers in Nederland in kaart te kunnen brengen. Dit verkennende onderzoek is een vervolg op de eerste verkenning in 2018 en heeft plaatsgevonden binnen het TNO Kennisinvesteringsprogramma Future of Work.

Hoewel de kwaliteit van arbeid van platformwerkers onderwerp is van het publieke debat over platformarbeid, is er nog weinig breed empirisch onderzoek verricht naar dit thema. Breed in meerdere opzichten; in de verscheidenheid die er tussen platformbedrijven (b.v. sectoren, beroepen) en typen platformwerkers bestaat, maar ook in slechts een klein aantal publicaties is de kwaliteit van de arbeid als thema breed onderzocht. Op basis van voorgaande hebben we in 2018 de volgende, overkoepelende onderzoeksvraag geformuleerd:

Hoe is het gesteld met de kwaliteit van arbeid (inkomenskwaliteit, arbeidsmarktzekerheid en kwaliteit van de arbeidsomstandigheden) van platformwerkers die in diverse sectoren en beroepen en om verschillende redenen via online platforms werk uitvoeren?

Om deze overkoepelende onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, wordt in dit rapport een verkenning beschreven naar typen platforms en typen platformwerkers als input voor de ontwikkeling van een geschikt meetinstrument om de kwaliteit van arbeid van platformwerkers te kunnen monitoren. Het doel is om uiteindelijk toe te werken naar een universeel meetinstrument om zodoende een representatieve monitor van de kwaliteit van arbeid van platformwerkers in Nederland op te kunnen zetten.

Downloads