Gezondheidsschade en kosten

Als gevolg van RSI en psychosociale arbeidsbelasting in Nederland

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil, ter ondersteuning van de zelfwerkzaamheid en ter vergroting van de bewustwording van belanghebbende partijen in het veld, inzicht verkrijgen in de gezondheidsschade en kosten van arm-, nek en schouderklachten (RSI) en van de gevolgen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Aan TNO is gevraagd prevalentiecijfers van blijvende gezondheidsschade vast te stellen en de kosten ten gevolge van deze gezondheidsschade te berekenen, op basis van bestaande gegevensbestanden. Onder RSI verstaan we zowel specifieke als aspecifieke aandoeningen van arm-, nek en schouder. Onder psychosociale arbeidsbelasting verstaan we oorzakelijke factoren in de arbeidssituatie die stress teweeg kunnen brengen. Mogelijke gevolgen van psychosociale arbeidsbelasting zijn gedefinieerd als werkgerelateerde psychische klachten, hart- en vaatziekten, ongevallen en sterfte.

Secundaire analyses zijn uitgevoerd met gegevens van het SMASH-bestand (Study on Musculoskeletal Disorders, Absenteeism, Stress and Health), de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA), de Bewegingsapparaatstudie (BAS), het Stress Impact onderzoek en met gegevens van het UWV. De prevalentiecijfers van beperkingen, artsbezoek, verzuim en WAO-uitkeringen als gevolg van RSI en de
psychosociale arbeidsbelasting zijn uitgesplitst naar werkgerelateerdheid, duur van de klachten of het verzuim, en zo mogelijk naar verschillende subdiagnoses en naar sector.

Downloads