Vaakst arbeidsongeval met verzuim bij politie en brandweer

In 2023 kreeg 1,3 procent van alle werknemers een arbeidsongeval dat leidde tot verzuim. Gemiddeld over de jaren 2021 tot en met 2023 kwam dit met 6,3 procent het meest voor bij politie en brandweer. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van het CBS en TNO. Deze enquête is ingevuld door bijna 62 duizend werknemers.

In 2023 had 2,7 procent van alle werknemers een arbeidsongeval met lichamelijk letsel of geestelijke schade, bij bijna de helft van hen leidde dit tot één of meer dagen verzuim. In 2020, het eerste jaar van de coronapandemie, nam het percentage werknemers met een arbeidsongeval af ten opzichte van de jaren daarvoor. Dit gold zowel voor ongevallen met als zonder verzuim. Na 2020 is het percentage dat te maken had met een arbeidsongeval vrijwel gelijk gebleven. Ook dat gold zowel voor ongevallen met als zonder verzuim.

Vooral bij politiepersoneel en brandweerlieden vaak ongeval met verzuim

Van alle beroepsgroepen hadden politiepersoneel en brandweerlieden het vaakst te maken met een ongeval tijdens het werk, dat resulteerde in een of meer dagen verzuim. Ook bij reisbegeleiders, in het bijzonder bij conducteurs, kwam dit naar verhouding vaak voor (5,5 procent). Hetzelfde geldt voor slagers, vrachtwagenchauffeurs, en werknemers met een technisch beroep, zoals productiemachinebedieners, timmerlieden, loodgieters en pijpfitters.

Psychische overbelasting bij 17 procent oorzaak arbeidsongeval

De vaakst genoemde oorzaak voor lichamelijk letsel of geestelijke schade door een arbeidsongeval, was psychische overbelasting (zoals stress of intimidatie); 17 procent van de slachtoffers noemde dit. Dat is het hoogst sinds het begin van de meting van deze oorzaken in 2017 (toen 14 procent). Daarnaast gaf bijna 14 procent van de werknemers met een arbeidsongeval aan dat zij zich gesneden of gestoten hebben, en 12 procent dat zij uitgegleden, gestruikeld, of op een andere manier gevallen zijn.

Medische hulp bij 2 op de 3 werknemers met ongeval

Aan werknemers die in 2023 een arbeidsongeval hadden, is gevraagd of zij daardoor medische hulp nodig hebben gehad. Bij 68 procent was – na het meest recente arbeidsongeval – medische hulp nodig. De grootste groep (31 procent) bezocht als gevolg van dat ongeval een huisarts of praktijkondersteuner.

Meeste werknemers te spreken over de veiligheid op het werk

De meerderheid van de werknemers is te spreken over de veiligheid op het werk; zo gaf 80 procent van hen aan dat men zich op het werk houdt aan de regels over veilig werken. 5 procent van de werknemers zei dat men zich hier niet aan houdt, en 15 procent had hierover geen uitgesproken mening.

Volgens 93 procent van alle werknemers waren er geen extra maatregelen nodig op het gebied van veiligheid en bedrijfsongevallen. Werknemers in de landbouw, industrie, en vervoer en opslag zijn hierover wat minder positief dan gemiddeld; van hen vond 12 procent dat er juist wel aanvullende maatregelen nodig zijn om de veiligheid op de werkvloer te bevorderen.

Relevante links

Toelichtingen

Een arbeidsongeval is een ongeval of voorval met lichamelijk letsel of geestelijke schade dat door of tijdens de uitoefening van betaalde arbeid (in loondienst of zelfstandig) plaatsvindt, met uitzondering van een ongeval dat plaatsvindt onderweg van of naar het werk.

De exacte vraagstelling luidde:
Bent u in de afgelopen 12 maanden betrokken geweest bij een arbeidsongeval?
Dat wil zeggen een voorval tijdens het werk waardoor u lichamelijk letsel of geestelijke schade heeft opgelopen.
>> Arbeidsongevallen tijdens woon-werkverkeer tellen niet mee.
Arbeidsongevallen met uitsluitend een natuurlijke oorzaak, zoals een hartaanval of beroerte, tellen niet mee.

Het gaat om beroepsgroepen met ongewogen minimaal 100 respondenten in de enquête. Om betrouwbare uitspraken te kunnen doen, is gebruikgemaakt van een driejaarsgemiddelde.

Deze beroepsgroep omvat de reisbegeleiders, stewards, conducteurs, reisleiders en gidsen.

Soort letsel van het meest recente arbeidsongeval in de afgelopen twaalf maanden.

De exacte vraagstelling luidde:
Hoe ontstond het letsel?
(Kies alleen de belangrijkste oorzaak)
1. Ergens aan gesneden, gestoten
2. Door een voorwerp geraakt
3. Een beknelling
4. Val van hoogte (trap, ladder, steiger, e.d.)
5. Uitglijden, struikelen of andere val
6. Bedreigd, gebeten, geschopt door mens of dier
7. Contact met stroom, hitte, kou, gevaarlijke stoffen, lawaai
8. Fysieke overbelasting, bijv. zwaar tillen, verkeerde beweging
9. Psychische overbelasting, bijv. door intimidatie of stress
10. Verkeersongeval op de openbare weg
11. Anders

Medische hulp gehad bij het meest recente arbeidsongeval in de afgelopen twaalf maanden.

De exacte vraagstelling luidde:
Heeft u medische hulp gehad als gevolg van het ongeval?
(U kunt meerdere antwoorden kiezen)
1. Ja, op het werk
2. Ja, bij de huisarts of praktijkondersteuner
3. Ja, op de (spoedeisende) eerstehulpafdeling van het ziekenhuis
4. Ja, in een ziekenhuis of andere kliniek, maar hoefde niet een nacht te blijven
5. Ja, in een ziekenhuis of andere kliniek, waar ik minstens één nacht verbleef
6. Ja, bij een fysiotherapeut
7. Ja, bij een coach, psycholoog of ggz-hulpverlener
8. Ja, ergens anders
9. Nee, geen medische hulp gehad