Arbobalans 2014: Beroepsziekten kosten 1,2 miljard

De kosten van ziekteverzuim door beroepsziekten bedragen naar schatting 1,2 miljard. Dit blijkt uit een analyse van nieuwe data over beroepsziekten door TNO, het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en het RIVM voor de Arbobalans 2014.

Beroepsziekten: forse ziektelast

Afhankelijk van de definitie en de bron waaruit de gegevens afkomstig zijn, variëren de schattingen van het percentage werknemers dat jaarlijks een beroepsziekte krijgt sterk. Bijna 6% van alle werknemers in Nederland geeft in 2012 aan een beroepsziekte te hebben opgelopen. Een schatting op basis van door bedrijfsartsen gestelde diagnoses komt veel lager uit. De ziektelast van beroepsziekten door vroegtijdige sterfte en verlies aan levenskwaliteit ligt in de zelfde orde van grootte als die van schadelijke milieufactoren en obesitas. Aandoeningen aan het bewegingsapparaat en psychische aandoeningen veroorzaken de hoogste ziektelast. De totale geschatte kosten van aan beroepsziekten toe te schrijven verzuimdagen bedragen 1,2 miljard.

Ziekteverzuim en arbeidsongevallen: verder gedaald

Uit de Arbobalans 2014 blijkt verder dat de kwaliteit van de arbeid op hoofdlijnen de afgelopen zeven jaar gelijk is gebleven. Psychische en fysieke arbeidsbelasting vormen de belangrijkste oorzaken voor ziekteverzuim en beroepsziekten. Het ziekteverzuim daalde de laatste jaren gestaag , tot 4% in 2013. Een kwart van alle verzuimgevallen had in dat jaar te maken met het werk. Van het totaal aantal verzuimde dagen blijkt echter 40% gerelateerd aan het werk. Werkgerelateerd verzuim duurt dus gemiddeld langer dan niet-werkgerelateerd verzuim.

 

Ook is sprake van een daling van het aantal arbeidsongevallen. De kans op een arbeidsongeval met verzuim daalde sinds 2005 met 14%, vooral bij middelgrote bedrijven en in de sectoren vervoer en horeca. In 2013 hadden 192.000 werknemers een ongeval met verzuim (2,7% van alle werknemers).

Arbobalans 2014

De Arbobalans wordt tweejaarlijks door TNO samengesteld met steun van het ministerie van SZW. Ze geeft een breed overzicht van de kwaliteit van de arbeid in Nederland en de ontwikkelingen hierin. Naast kerncijfers, ziekteverzuim, arbeidsongevallen en beroepsziekten is er extra aandacht voor psychosociale arbeidsbelasting en de specifieke situatie van zzp’ers.